Om Valkyrie‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2012

28/1 2012 - Referat af Ordinær generalforsamling i foreningen Valkyrie.

Generalforsamlingen stiftes kl 12:00, og folk og deres fuldmagter kontrolleres gyldigt medlemskab.
1)    Valg af dirigent:

 Ejner Zahle Larsen opstillede og blev godkendt

2)    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
Formanden berettede om året der gik. Ingen anmærkninger.

3)    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Mads Rytter forlagde regnskabet for 2011. Den valgte Revisoren Ole Aage Andersen havde anmærkninger omkring rod med kvitteringer og bilag, og at der skal strammes op på dette punkt. Desuden opfordrede Ole til en mere formelig regnskabsførelse i 2012. Regnskabet blev godkendt, af revisor og generalforsamlingen

4)    Indkomne forslag:
a.    Vedtægternes §1 stk. 3 rettes til: "Foreningens formål er at afholde rollespil og airsoftspil med elementer af rollespil." Forslagsstiller: Michael Dyhr:
Forslaget rettes til ”Foreningens formål er at afholde airsoftspil med elementer af rollepil og andre arrangementer godkendt af bestyrelsen.”
Forslaget blev vedtaget. Da der ikke var over 50 % af foreningens medlemmer til stede, kan ændringen først effektueres efter vedtagelse på ekstraordinær general forsamling.
b.    I vedtægternes §3 stk. 4 skal "punkt 5" rettes til "punkt 4" Forslagsstiller: Michael Dyhr:
Forslaget vedtaget. Da der ikke var over 50 % af foreningens medlemmer til stede, kan ændringen først effektueres efter vedtagelse på ekstraordinær general forsamling
c.    I vedtægternes §3 stk. 6 skal "medlemsskab" rettes til "medlemskab". Forslagsstiller: Michael Dyhr
Forslaget vedtaget. Da der ikke var over 50 % af foreningens medlemmer til stede, kan ændringen først effektueres efter vedtagelse på ekstraordinær general forsamling
d.    I vedtægternes §4 stk. 1 skal "3 medlemmer" rettes til "5 medlemmer". Forslagsstiller: Mads Bahrt
Forslaget vedtaget. Da der ikke var over 50 % af foreningens medlemmer til stede, kan ændringen først effektueres efter vedtagelse på ekstraordinær general forsamling
e.    I vedtægternes §4 stk. 4 skal "to bestyrelsesmedlemmer" rettes til "bestyrelsens formand samt et af de andre bestyrelsesmedlemmer". Forslagsstiller: Mads Bahrt
Forslaget vedtaget. Da der ikke var over 50 % af foreningens medlemmer til stede, kan ændringen først effektueres efter vedtagelse på ekstraordinær general forsamling

5)    Fastsættelse af kontingent
Der er ikke blevet stillet forslag om ændringer af kontingent, så kontingentet fastholdes på 50,- dkr. for 2013

6)    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant    
De opstillede var:
Rasmus, Ejner Zahle Larsen, Mads Bahrt, Mads Rytter og Michael Dyhr.
Valgte blev:
Ejner Zahle Larsen - kassér
Mads Bahrt - sekretær/næstformand
Michael Dyhr – formand
Mads Rytter – suppleant

7)    Valg af revisor
Ole Andersen genopstiller
Ole Andersen blev genvalgt.

8)    Eventuelt
Jens forslog at der udarbejdedes et officielt Valkyrie forenings regelsæt, som folk kunne støtte sig til, ved afholdelsen af arrangementer. Bestyrelsen har taget det op til overvejelse.
Der er booket 2 x Karup terræn i 2012, ét i Juni og ét i August. Derudover ville Michael Dyhr gerne gentage succesen med ”Peacekeeper”, dato ukendt.
Der er også ambitioner om at holde et consim i 2012
Jens Bak spurgte til en rekvisit oversigt fra de forskellige hold, og der vil fra bestyrelsens side blive taget initiativ til at oprette en sådan

Generalforsamlingen blev ophævet kl 28/01-2012 kl 14:20

Comments