Om Valkyrie‎ > ‎

Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16/6 2010
Opdateret på den ekstraordinære generalforsamling 4/3 2012
Opdateret på den ordinære generalforamling 27/1 2013


§1 Foreningens navn, hjemsted og formål.


Stk. 1
Foreningens navn er Dansk Milsim Forening.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

Stk. 3
Foreningens formål er at afholde airsoftspil med elementer af rollepil og andre arrangementer godkendt af bestyrelsen.


§2 Medlemmer

Stk. 1
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Stk. 3
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.


§3 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, inden udgangen af januar måned og indvarsles senest 30 dage før ved email til samtlige medlemmer, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 3
Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal offentliggøres mindst én uge før afholdelsen på medlemmernes email og foreningens hjemmeside.

Stk. 4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Stk. 5
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra en fjerdedel af foreningens medlemmer, senest seks uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Stk. 7
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Stk. 8
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end fem medlemmer.

Stk. 9
Generalforsamlinger skal indkaldes med et starttidspunkt imellem kl. 12 lørdag middag og kl. 12 søndag middag.

Stk. 10
Generalforsamlingen skal afholdes i foreningens hjemkommune.
En enstemmig bestyrelse kan dog beslutte at holde Generalforsamlingen et andet sted i landet.

Stk. 11
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.


§4 Ledelse

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 4
Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand samt et af de andre bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 5
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.


§5 Hæftelse.


Stk. 1
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§6 Regnskabsår.

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Stk. 2
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 3
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.


§7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning


Stk. 1
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at et flertal af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2
Er et flertal af foreningens medlemmer ikke til stede, kan et flertal af de repræsenterede indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Stk. 3
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af et flertal af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Stk. 4
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling
Comments